box-1.jpg
box-3.jpg
box-3.jpg

Nowe produkty

 

Regulamin świadczenia usług sklepu biuroweoddk.pl

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym działającym pod adresem www.biuroweoddk.pl prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Handlowe ODDK Jerzy Marcinek z siedzibą w Gdańsku przy ul. Miałki Szlak 73, 80-717 Gdańsk, zarejestrowane pod numerem NIP: 583-100-48-94, Regon 190465013.

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać  pod numerem telefonu: 58 301 07 24 lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@oddkph.pl

Słownik pojęć:

a)       Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
b)       Formularz Zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
c)       Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
d)       Kupujący - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca częściową zdolność do czynności prawnych (czyli. osoba niepełnoletnia, która ukończyła 13 lat lub osoba częściowo ubezwłasnowolniona) posiadająca zgodę swojego przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.
e)       Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
f)        Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedającego, dostępny pod adresem www.biuroweoddk.pl za pośrednictwem którego Kupujący może zakupić od Sprzedającego Towary.
g)       SprzedającyPrzedsiębiorstwo Handlowe ODDK Jerzy Marcinek z siedzibą w Gdańsku przy ul. Miałki Szlak 73, 80-717 Gdańsk, zarejestrowane pod numerem NIP: 583-100-48-94, Regon 190465013
h)       Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu (zastrzegamy, że zdjęcia mają jedynie charakter poglądowy i rzeczywisty wygląd towaru może być inny).
i)         Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towaru  ze Sprzedającym.

W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Kupujących w Sklepie. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia. 

Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Kupujący, przesyłając do Sklepu Zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Każda płatność zrealizowana przez Kupującego - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze Zamówienia - stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji Zamówienia.

 

§ 2 ZAMÓWIENIE

 

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie jest zapoznanie się przez Kupującego z Regulaminem oraz jego akceptacja.

Kupujący mogą  składać Zamówienia całodobowo, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

Zamówienie jest skuteczne jeśli Kupujący prawidłowo wypełni Formularz Zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który ma być wysłany Towar oraz numer telefonu i adres e-mail.

Po złożeniu przez Kupującego skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą przyjęcie Zamówienia.

W przypadku gdy podane dane są niekompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym w sprawie ich uzupełnienia. W  przypadku gdy kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Loginem Kupującego jest podany przez niego adres e-mail.

Sprzedający rozpoczyna realizację zamówienia:

a)       w momencie złożenia przez Kupującego zamówienia, w przypadku płatności gotówką
b)       w momencie wpływu wpłaty na rachunek bankowy, w przypadku płatności przelewem
c)       w momencie otrzymania od systemu szybkiej płatności elektronicznej Transferuj.pl potwierdzenia o dokonaniu zapłaty przez Kupującego

Zamówienia są kompletowane  w Dni Robocze w godzinach 8.00-16.00.

Podana w Zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Kupujący zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy. Jeżeli konieczna będzie płatność wykraczająca poza uzgodnioną cenę, Sklep poinformuje Kupującego o tym fakcie. Obciążenie Kupującego dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Kupującego. 

 

§ 3 PŁATNOŚCI

 

Sprzedający umożliwia Kupującym zapłatę za Zamówienie na cztery  sposoby:

a)       za pobraniem – gotówką kurierowi firmy DPD Polska
b)       przelewem na konto bankowe Sklepu
c)       za pośrednictwem systemu szybkiej płatności elektronicznej Transferuj.pl
d)       gotówką w momencie osobistego odbioru Towaru w naszej hurtowni mieszczącej się w Gdańsku przy ulicy Miałki Szlak 73

Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura.

W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów płatności.

Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

Ceny w Sklepie są cenami hurtowymi i mogą się różnić od cen detalicznych w sklepach stacjonarnych należących do Przedsiębiorstwa Handlowego ODDK Jerzy Marcinek.

 

§ 4 WARUNKI DOSTAWY TOWARU

 

Towar jest wysyłany w Dniu Roboczym następującym po dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia. W przypadku gdy nie będzie to możliwe Sprzedający powiadomi o tym Kupującego.

Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich DPD Polska lub InPost Sp. z o.o. Istnieje również możliwość osobistego odbioru Towaru w  hurtowni Sprzedającego, mieszczącej się przy ul. Miałki Szlak 73 w Gdańsku.

Koszty dostawy są uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

Sprzedający zastrzega sobie możliwość naliczenia dodatkowej opłaty, o której powiadomi Kupującego telefonicznie, w przypadku gdy:

a)      [przy zamówieniu firmą DPD Polska] waga Zamówienia przekroczy 30 kg lub gabarytami przekroczy wymiary standardowej paczki (suma trzech wymiarów nie większa niż 220 cm, wymiar najdłuższego boku nie przekracza 120 cm)

b)      [przy zamówieniu firmą InPost Sp. z o.o.] waga Zamówienia przekroczy 25 kg lub gabaryty przekroczy wymiary standardowej paczki (19 x 38 x 64 cm).

 

§ 5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta).

Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać

a)       na adres poczty elektronicznej sklep@oddkph.pl,
b)       pisemnie na adres ul. Miałki Szlak 73, 80-717 Gdańsk.

Sprzedający w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedającemu.

 

§ 6 REKLAMACJA

 

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego względem Kupującego, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku).

W przypadku stwierdzenia wady Towaru Kupującemu przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 lat od daty doręczenia Towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady Towaru.

Kupujący może żądać naprawy Towaru, wymiany Towaru na wolny od wad, obniżenia ceny Towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Reklamacje należy składać

a)       na adres poczty elektronicznej sklep@oddkph.pl,
b)       pisemnie na adres ul. Miałki Szlak 73, 80-717 Gdańsk.

Uprasza się Kupujących, aby reklamacja obejmowała możliwie dokładny opis wady oraz wskazanie, w jaki sposób Kupujący żąda załatwienia reklamacji. Sprzedający zapewnia, że w razie potrzeby zwróci się do Kupującego o uzupełnienie reklamacji.

Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych.

Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, w ciągu 14 dni od zgłoszenia jej przez Kupującego, Towar zostanie wymieniony na wolny od wad lub wada zostanie usunięta, a jeżeli nie będzie to możliwe, Kupujący będzie mógł odstąpić od umowy sprzedaży i otrzymać zwrot zapłaconej ceny towaru, przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

 

§ 7 POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupujących w związku z zakupami jest Sprzedający.

Powierzone Sprzedającemu dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

a)       Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 ze zm.)

b)       Ustawie z dnia 18.07.2002  r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 ze zm.)

Rozporządzeniu z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)

Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji umowy. Mogą być przekazane wyspecjalizowanej firmy kurierskiej DPD Polska odpowiedzialnej za dostawę zakupionych towarów do Kupującego oraz  firmie obsługującej system szybkiej płatności elektronicznej Transferuj.pl w celu opłacenia zakupionego Towaru. Firmy te nie będą wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia Regulaminu Sklepu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, Sprzedający może udostępnić dane organom wymiaru sprawiedliwości.

Kupujący mają prawo do wglądu, poprawiania lub usunięcia swoich danych.

Sklep internetowy www.biuroweoddk.pl może wykorzystywać pliki Cookies, pozwalające zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez przeglądających stronę oraz dostosować Sklep do ich indywidualnych potrzeb.

Więcej o administracji danych osobowych przez Sprzedającego znajduje się w dokumencie.

 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Kupujący składając Zamówienie oświadcza, iż wszelkie informacje podane przez niego w Zamówieniu są zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym.

Operator portalu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na Zamówienia złożone przez Kupującego przed datą wejścia w życie takich zmian, tj. do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany oferty Towarów, przeprowadzania, zmiany i odwoływania akcji promocyjnych, co nie będzie miało żadnego wpływu na wcześniej złożone i/lub realizowane na rzecz Kupujących Zamówienia.

Wszelkie skargi i problemy można zgłaszać do Sprzedającego na adres sklep@oddkph.pl

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Wszelkie spory, które ewentualnie zaistnieją pomiędzy Sprzedającym a Kupującym (zwanych dalej „Stronami”) na podstawie lub w związku z umową zawartą na podstawie Regulaminu, Strony starają się rozstrzygnąć polubownie. W przypadku braku porozumienia spory pomiędzy Stronami będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 ze zm.).